גיליון 5864 עמוד 1 מתאריך 09/11/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בחשוון התשס״ט    5864    9 בנובמבר 2008

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 270

הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבות

ואמנות.................................................................................. 270

הודעה בדבר הרכב הוועדה הציבורית לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................. 271

מינוי חברים לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)................ 271

צו בדבר מינוי יושב ראש רשות מוסמכת לפי תקנות

העסקת נכי מלחמה......................................................... 271

מינוי ועדה להכנת תכניות שיקום לפי תקנות הרשות

לשיקום האסיר (ועדה להכנת תכניות שיקום)..... 271

מינוי, ביטול מינוי ושינוי מינוי של פקידי סעד לפי חוק

הסעד(סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) 272 מינוי ושינוי מינוי של פקידות סעד לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................ 272

מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על חוסים................... 273

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)..... 273

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד....... 273

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי....................................................................... 273

הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים 273 מינוי מפקח על מחירים................................................................ 273

הודעות על מתן תעודות למוסדות להשכלה גבוהה..... 274

הודעה על מינוי חברי המועצה האחת עשרה להשכלה

גבוהה............................................................................................... 274

כתב מינוי לפי פקודת בריאות העם................................... 274

מינוי חברה למועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה 274 מינוי לוועדת ערר לפי חוק המשטרה (דין משמעתי,

בירור קבילות שוטרים והוראות שונות).................. 275

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס............. 275

הסמכה לפי פקודת הרוקחים................................................ 275

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 275

הודעה בדבר שינוי בתקן......................................................... 275

מינוי אב בית דין לפי חוק הדיינים..................................... 276

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה לפי

חוק החברות הממשלתיות............................................ 276

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 276

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 276

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 295

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 298

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 300

הודעות מאת הציבור................................................................ 303

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 312