גיליון 5865 עמוד 1 מתאריך 11/11/2008ילקוט הפרסומים

בנובמבר 2008


11


5865


י״ג בחשוון התשס״ט


עמוד

...    314

...    314

. . . 318 ... 318

____319

. . . 342 ____ 342


הודעה על הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי.........................................

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה במוסדות ציבור.......

מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם(ערובה).............

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים..........................................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.............................................

הודעות מאת הציבור............................................................