גיליון 5866 עמוד 1 מתאריך 17/11/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בחשוון התשס״ט    5866    18 בנובמבר 2008

עמוד


עמוד

מינוי נשיא לפי חוק בית הדין לעבודה............................. 346

הארכת מינוי שופטים לכהונה בפועל לפי חוק בתי

המשפט................................................................................ 346

הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי החוק האמור.... 346 מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי

טיפול).................................................................................... 346

הארכת מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט ................... 346

מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה................................................................. 347

מינוי קצינת מבחן מחוזית למבוגרים................................. 347

מינוי קצינת מבחן למבוגרים................................................. 347

מינוי קציני מבחן לנוער........................................................... 347

ביטול מינוי קצינות מבחן לנוער.......................................... 347

מינוי מפקח לפי חוק הפיקוח על המעונות ...................... 347

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה............................. 348

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 348

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת נוטריונים..................... 348

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן................................................................ 349

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס....................... 349

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי........ 349

מינוי מנהלי בחירות ברשויות המקומיות (חולון, צפת). 349

הודעה בדבר שינוי בתקן........................................................ 350

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 350

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 351

הודעות על שינוי בהרכב ועדות ערר לארנונה

(קדימה-צורן, הגליל התחתון).................................... 351

הודעה על בקשה לרישום ראשון לפי חוק המקרקעין. 351

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 352

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 359

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 389

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 393

הודעות מאת הציבור ............................................................... 394