גיליון 5867 עמוד 1 מתאריך 18/11/2008ילקוט הפרסומים

כ' בחשוון התשס״ט


5867


18 בנובמבר 2008


עמוד

הודעות על הגשת בקשות לרישום מפלגות בפנקס המפלגות......................................... 402

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2008 (קרית אתא, ראשון לציון).......................... 404

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................................................ 405

הודעות מאת הציבור......................................................................... 406