גיליון 5868 עמוד 1 מתאריך 19/11/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בחשוון התשס״ט    5868    19 בנובמבר 2008

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 410

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין לפי חוק התקשורת(בזק ושידורים) 410 מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

וגופים מבוקרים................................................................ 410

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי חוק העתיקות............... 410

מינוי לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.. 410 מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים ................................ 410

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 411

מינוי נציגת שר המשפטים במועצת הרשות לפיתוח

הגליל..................................................................................... 411

מינוי חוקרת ילדים לפי החוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 411

מינוי חבר במועצה הארצית לתכנון ולבניה................... 411

מינוי ממלא מקום לחבר במועצה הארצית לתכנון

ולבניה................................................................................... 412

הטלת מילוי תפקיד המנהל לעניין חוק משק החשמל,

התשנ"ו-1996, לפי חוק שירות המדינה (מינויים). 412

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך............................ 412

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה ........................... 412

עמוד

מינוי מפקחים לפי פקודת מחלות בעלי חיים, לפי פקודת הכלבת, חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור

יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני

חקיקה), וחוק הזרעים וחוק הגנת הצומח................. 413

מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות...................... 413

מינוי שופטת לעניין עררים לפי חוק הספורט.................. 413

מינוי רשות מוסמכת לפי חוק הצלילה הספורטיבית... 413 מינוי מפקח עבודה אזורי לפי חוק ארגון הפיקוח על

העבודה................................................................................ 413

הודעה על הגשת בקשות לרישום מפלגות בפנקס

המפלגות.............................................................................. 414

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש המועצה האזורית

מנשה..................................................................................... 416

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 416

הודעה על מינוי ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות

(ערר על קביעת ארנונה כללית).................................. 417

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמיים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.10.2008.. 417 הסכמיים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2008 417

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 419

הודעות מאת הציבור ............................................................... 420