גיליון 5869 עמוד 1 מתאריך 24/11/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בחשוון התשס״ט    5869    24 בנובמבר 2008

עמוד

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, 1940, חוק המים, חוק למניעת מפגעים, חוק שמירת הניקיון,

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, חוק הדרכים (שילוט), וחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים... 426 הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)...... 427

עמוד

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים לפי חוק רישום

שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) .............................. 429

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 431

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 432

הודעות בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי.................... 432

הודעה מאת מפעל הפיס......................................................... 434