גיליון 5869 עמוד 8 מתאריך 24/11/2008חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(אינם כוללים בלו)

טור א'    טור ב'    טור    ג'

מוצרי נפט    מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית מחיר בשקלים חדשים לקילו ליטר

סולר לתחבורה שתכולת הגופרית בו    2,954.87

אינה עולה על 10 מ׳׳ג לק׳׳ג (להלן - סולר 10) במכליות

סולר 10 בהזרמה    2,974.50

מזוט כבד 4000 3.5%    1,972.14

זפת 80/100    2,149.89

זפת ה.ב.    2,080.68

כ׳׳ח באלול התשס׳׳ח (28 בספטמבר 2008) (חמ 3-2152)

חן בר יוסף מנהל מינהל הדלק

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988', אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

כימיה דשנים ופלסטיק

Nuclobel Lux 1 S.ar.l

7507

כימיה דשנים ופלסטיק

Nuclobel Lux 2 S.ar.l

תוכנות לשידורי טלוויזיה

NDS

חברת אחזקות

יוסף א. מימן

7512

חומרי הדברה

אחים מילצ'ן בע”מ

חברת אחזקות

קומטל טכנולוגיות והנדסה בע”מ

7516

מעליות

אמבר פורום אינטרנשיונל בע”מ

חברת אחזקות

קומטל טכנולוגיות והנדסה בע”מ

7533

ציוד למעבדות

לומיטרון בע”מ

ציוד לתקשורת

Telefonaktiebolaget LM. Ericsson

7523

מוליכים למחצה

STMicroelectronics N.V.

רשת מזון מהיר לקציצות מסוג המבורגר

אורגד אחזקות בע״מ

7526

רשת מזון מהיר לקציצות מסוג המבורגר

בורגר ראנץ'

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות, ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

ל' בתשרי התשס׳׳ט(29 באוקטובר 2008) (חמ 3-2156)

רונית קן

_    הממונה על הגבלים עסקיים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128.

ילקוט הפרסומים 5869, כ״ו בחשוון התשס״ט, 24.11.2008 432