גיליון 5870 עמוד 1 מתאריך 25/11/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בחשוון התשס״ט    5870    25 בנובמבר 2008

עמוד


עמוד

הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד לפי

חוק הממשלה..................................................................... 438

מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................................... 438

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 438

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 438

מינוי פקידת סעד מחוזית ופקידת סעד לפי חוק

הנוער (טיפול והשגחה)............................................................ 438

מינוי וביטול מינוי ממונים על הגבייה לפי חוק

הביטוח הלאומי................................................................ 439

מינוי פקידי גבייה לפי החוק האמור.................................. 439

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל 439 הודעה בדבר קביעת מספר החברים של עיריות

ומועצות מקומיות............................................................ 440

הסמכה להוציא צו ניקוי לפי חוק שמירת הניקיון....... 442

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד

החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור............ 442

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 443

הסמכה לפי תקנות החשמל (רישיונות)............................. 443

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)........... 443

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים................................ 443

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 443

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות.. 444 הודעה בדבר פקיעתם של היתרים מוקדמים לפי חוק

הנפט...................................................................................... 444

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט................................... 444

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש

אגרה (כביש ארצי לישראל)......................................... 444

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 444

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 445

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז...................................................................... 446

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות

למחוזות המרכז והצפון ................................................. 446

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 447

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 461

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 464

הודעות מאת הציבור ............................................................... 468