גיליון 5870 עמוד 34 מתאריך 25/11/2008של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 9.11.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אילנה שפרלינג, בוטנסקי, מרח' ויצמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אילנה שפרלינג בוטנסקי, עו״ד, מפרקת

גילי וינשטוק ספרים בע׳׳מ

(ח״פ 51-256234-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 2.10.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילי וינשטוק, ת׳׳ז 024851982, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, לבא כוחה של החברה, עו׳׳ד מרדכי אהרון, רח' היצירה 3, רמת גן.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

גילי וינשטוק, מפרק

אל-עד עובדים זרים לסיעוד בע׳׳מ

(ח״פ 51-399885-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 7.11.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יפעה גבע, מרח' אגוז 22, יבנה, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יפעה גבע, עו״ד מפרקת

גליל מיקרופרופ בע״מ

(ח״פ 51-310083-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.5.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אביאל שטרן, ת״ז 054131958, מרח' חסן שוקרי 2, חיפה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אביאל שטרן, עו״ד, מפרק

מוריה שיכון עובדים בע״מ

(ח״פ 51-007344-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.7.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רמי אפרים, מרח' בצלאל 26, תל-אביב-יפו 64683, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

רמי אפרים, עו״ד, מפרק

יוסף את אילנה ימיני הסעות בע׳׳מ

(ח״פ 51-238975-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.12.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שי שלמה, מרח' יד חרוצים 15, ירושלים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

שי שלמה, עו״ד, מפרק

י.ת.ד גלילי בע׳׳מ

(ח״פ 51-204103-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.11.2008, התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים 5870, כ״ז בחשוון התשס״ט, 25.11.2008 470