גיליון 5870 עמוד 35 מתאריך 25/11/2008לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוניה גליל, ת׳׳ז XXXX237, ממושב אביחיל, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

סוניה גלילי, מפרקת

ויליג' מיוזיק בע׳׳מ

(ח״פ 51-164602-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 2.11.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרי וולודבסקי, ת׳׳ז 17887050, מרח' קדושי השואה 45, הרצליה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

גרי וולודבסקי, מפרק

ברוך שיין אדריכל בע״מ

(ח״פ 51-134849-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 9.11.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביבה שיין, מרח' צמרות 142/4, הרצליה, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אביבה שיין, מפרקת

קרן להקמת בתי תרבות ע׳׳ש אברהם הרצלפלד בע׳׳מ

(ח״פ 51-043180-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 27.10.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד טניה יהב, ת׳׳ז XXXXX856, מרח' שאול המלך 8, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

טניה יהב, עו״ד, מפרקת

ת.ש.ר חלף בע׳׳מ

(ח״פ 51-216264-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 7.10.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פיונה חלף, ת׳׳ז XXXXXX079, מרח' ויס 15, נתניה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

פיונה חלף, מפרק

סלויה טבע הפקות בע׳׳מ

(ח״פ 51-354905-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 2.7.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים ארז לוי, ת׳׳ז 055488175, מרח' השקד 57, נתניה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

נסים ארז לוי, מפרק

חניון אוטוקרדיט בע׳׳מ

(ח״פ 51-206408-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 7.10.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה ליבוביץ, ת׳׳ז 055575260, מרח' קוש 4, נתניה, למפרק החברה.

471 ילקוט הפרסומים 5870, כ״ז בחשוון התשס״ט, 25.11.2008