גיליון 5871 עמוד 1 מתאריך 27/11/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בחשוון התשס־׳ט    871 5    27 בנובמבר 2008

עמוד

הודעות מאח הרשם לענעי ירושת..................................................... 486

הודעות מאת הכונס הרשמי...........................................................526