גיליון 5871 עמוד 2 מתאריך 27/11/2008הרשנזים לענייני ירושה


ד1ח1זת לד• pin הירז/׳תז, חתעכ״ה - 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

בהתאם לסעיף 67 לחוק ביתנה בזה הודעה כי בתיקים תנזפודסים להלן הוגשו לדנסמים לענייני ירושה בלשכות השותת בקעות לצו ידועה וצו קיום צוואה.

nff. פטירה 1 Fשס המבקש 1

ו ושם המנוח/ה

!נוס׳ תיק.

:י ירושה בירושלים ־ רוד כנפי הנשדיס 15, בני! התאומים, ירושלים

הרשם לעניי!

ירושות

05/01/2004 ודיי סקי אלה

צ׳רנשב אלכסנדר

1/17997

31/05/2008 ווסהיימר דינה

יוהנס מריס

1/17998

03/08/2008 פרלטן ידידה

פרלסן יוסף

1/18000

05/05/2007 קחליק גדעון

קווליק פרומה

1/18001

22/10/2007 פקעה איגה צפורה

פקעה ברוך מרדכי

1/18006

27/09/2007 בן עסי גיא

קופל דידה

1/18012

06/07/2008 בן ארי עמליה

בן ארי יואב

1/18013

11/07/2008 רתן פלורנס

רובינשטיין הנהי

1/18014

05/06/1962 פיידברוק שיי פוי

פיירברוק שיי אלוין ג׳

1/18015

29/08/1987 שייגבו קרולץ

שיינבך אוריל

1/18016

צוואות

26/02/2008 חוסייו-זינב ח׳ליל

חוסייו מוטי ע

1/17999

25/07/2008 גת ישראל

גולדבדנר לאה

1/18002

27/07/2008 מליח אוהד

מליח מריס

1/18003

04/08/2008 כהן גרציה

כה! שמעון

1/18004

16/07/2008 ויצמוס אליעזר

ריסקין יעקב

1/18005

19/08/2008 קורנוסאסתר

קורמס גדעון

1/18007

23/05/2008 זהר שלמה

זהר מריס

8008 ו/ 1

25/06/2008 נחרתי אסתר

ממן אסתר

1/18009

09/11/2003 שרביט אשר

בן וחרא תסיבה

1/18010

28/12/2004 זילבדשסיין חוה

זילברשטיין אז יה ליאו!

1/13011

בח-שנע אבוד בו-סוב. רשם

:י ירושה בתל אביב

הרשם לעניי: ירושות

בניסמי משה

2/107699

עברו רבקה

2/107865

הדד מרעל תו

2/108193

קוזוקיו מיכאל

2/108703

יפרח רחל

2/110219

ברמוו ישראל

1/110236

ר1ז׳ השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

22/05/2008 בניסתי רחה 04/05/2008 שלום נעמי יהודי 20/03/2008 הדד יהודה 50/05/2008 קחוקיו שידו 01/02/2006 שפשה רונן 11/03/1982 כרתו! דבורה

ילקוט הפרסומים 5871, כ״ט בחשוון התשס״ט, 27.11.1008 486