גיליון 5871 עמוד 29 מתאריך 27/11/200806/03/1996 יונוף רונן 26/09/2004 בכר אסתר חן 04/05/2005 ברקה דינו 15/04/2007 פורטנייה ראיסה 23/03/2008 פרלמוטד צבי חייב 02/02/2008 פ ריאל אליזה 04/01/2000 שמש אליהו 03/06/2008 סלדנססיין לאה 24/06/2008 קויתי משה 11/06/2006 שקד נורית 01/02/2008 חסן רינה 01/08/2008 בסבס סנדרה שולה 05/10/2008 אשד גבריאל 01/01/1995 אוסלון אירינה 14/07/2008 אלדר גילה 12/07/1981 האינה ישראל 14/09/2000 פרמובקה 06/07/2000 דן שרון 20/08/2000 סולומון נפתלי ונמו 18/04/1990 לאואראורי 18/02/2006 שיטרית יחיאל 01/05/2007 אברמוב נקדם 28/07/2008 שימחה רפי 06/08/2008 פסח לילי 29/00/2007 הורוביץ זאב 27/01/2007 דוידזון ניצה 05/09/2008 שפירא דוד 13/02/2000 אסא אליהו 16/11/1991 ברוט שלום 21/08/2003 דתיקדינח 22/04/2006 אבנת יוסף 02/02/2008 כהן עלים 07/05/2008 לוי אפרת 11/12/2006 סימנמוב גאולה 18/04/1909 שפיצר יוסף 04/01/2008 בחססייןודינז 04/08/2001 אאים חידוני 29/12/2005 לינצ׳וק אנטולי 05/06/2000 ברקוד דינה 16/07/2008 אותשטיין ריטה 13/11/2000 אורנשטיץ ריטה 31/05/1995 וזייא חנה 11/00/2003 קיבלבי? אלכסנדר

|!ת, פמירר! י ] ושם המבקש רה, הוסלוטה 2,יד אליהו, חל-אביב

ז 1שס המנוה/ה

ומסי׳ תיק

ני ירושה נתל אביב -

תרשם לעניי

ירושות

רונומשה

2/38083

נכר יהושע

3/66733

וימפלד לזר

3/72845

פורסנוי איגור

3/96432

פרלמוסר רחל

2/107733

קסנמיני שושן

2/109065

שמש רוז

2/109086

אלק1 בוצית

2/109445

קויתי שלומית

1/112185

שקד עקיבא

1/112186

מסו אליהו

1/112201

בסנס דב

1/112204

אשד אברהם

1/112205

אוסלון סופיה

1/112207

אדדר רון

1/112209

תאינה יוסף

1/112212

פרמו יונל יצחק

1/112215

כהן מתירה

1/112216

סדלדרון רחלי

1/112217

שהרבני יחזקאל

1/11221S

שיטריט יטקב

1/112220

אברמוב מיכאל

1/112221

ח־נשוילי זינה

1/112224

פסח אשר

1/112225

הורוביץ משה

1/112226

דרדורן דביר

1/112230

שפירא גמליאל

1/11223!

אסא חיים

1/112232

ברוט צבי

1/112233

אידלבזן צילה

1/112235

זילברשטייז טובה

1/112236

כהן תיים

1/112237

נחמה מלכה

1/112230

צדוק אורי

1/112239

שפיצר תמרה

1/112241

קולוסינסקיה מרה

1/112246

ניטמן אוסקר

1/112247

דינצ׳וק אהרון

1/112250

קורננלום יוחף

1/112253

פייביש פאזלינה

1/112256

פייביש חיים

1/112258

שיפמן לאון

1/112262

קיבלביץ יונה

1/112264


513 ילקוט הפרסומים 5371, ב״ט בחשוון החשט׳׳ט, 1.3008 37,1