גיליון 5871 עמוד 30 מתאריך 27/11/200851!1זללר nml f־ הנזגמז/ה    ןןת"־03ידח 1 ן₪ךו;נ1בקש ־"־    I


ידתסוה

04/09/2008 מאיר רחימוב שושנה

דתינווב שמשון

1/112266

15/06/2008 נחמיאס הנה

גולדברין אברהם עקיב

1/112267

11/08/2008 בוסלייב 1ליה

בוסלייב אות

2269 ו ו/ו

31/01/2008 דאו מאיר ובולו

יוסט פאוליוברי

1/112270

04/07/2008 שרעבי צב י ה

שרעבי יפח

1/112271

18/03/1935 בוח׳נסקי אדלברט ונוח

ליסקי ליאון

1/112273

07/03/2000 בן ששוו נזרגריט

עזרא נגיה

1/112282

13/06/2008 דקל מגנג׳י יעקב

מגנג׳י אדליה

1/112283

24/08/2008 סקלר מיכאל

סקלד פרידה

1/112287

27/04/2008 ברימר גבריאלה

פלאות מיכאל

1/112290

12/06/2008 דיתובסקיאסתר

דויאלובסקי פייגה מינד

1/112291

18/01/2008 ויינר ויקטוריה

אלין דורה

1/112292

07/01/2008 דלו נודבוט דוד

ללו מדלן

1/152295

16/11/2005 מדזלמאירנה

אלקסנדד מז׳זלס

1/112296

04/08/2008 אררעתליה

ארד פנחס

1/112301

06/09/1995 ארד עתליה

ארד שושנה

1/112305

21/06/2008 קרני יסמין

קרני שרה

1/112308

30/01/2008 ג־קדין גונזונד

רודן סימון

1/112309

06/03/2008 גורבונוב אולגה

פוקס איגור

1/112310

20/05/2007 דוד איריס

אלחנן זוז

1/112316

24/07/2003 קפלן נתמה

ישראלי משה

1/112317

26/08/2008 שטיינר צבי ישראל

שמיינו אברהם

1/112318

14/11/1993 גליק מיה

שנידר צבי

1/112319

05/05/2008 רחן אוריה

אידלסון מאיר

1/112320

24/03/2007 בו שלמה הרדבי

טולימן אונלי סולינון

1/112321

1/06/1996 1 שבו צביה

שבו שבתאי

1/112327

16/01/2007 פרין יעקב

פרון רינה

1/112328

03/02/2000 פריו יעקב

פריו חיים

1/112329

12/08/2003 תודו טטיאווז

תודו סטפן

1/112331

24/02/1958 יהושע אליהו

וולרשסי[ מרצל

1 /112354

2/2004 09/1 חן נוי

חן דוד

1/112336

31/07/2008 חלפון ויקטוריה

עוזיאל רחל

1/112337

17/01/2008 תמיר יוסף

תמיר נעמי

1/112333

26/07/2008 בירו אורה

מולבו מתילדה

1 /112339

18/01/2008 ליטביואירינה

בוטיק עדה

1/112342

22/06/2008 בראל וורה סרי

בראל דניאל

1/112346

1/08/2005 1 בוודים ציון רפאל

בו אודים מרי

2347 ו ו/ 1

19/10/2004 דוזפור יפה

דודפור יעקב

1/112348

29/01/2008 דודי! טוויה

רודין לב

1/112349

08/09/2008 ברק ראובן

בילינקי יהודה

1/112350

01/03/2008 בצלאל יפאור

בצלאל רחל

1/112353

09/10/1979 ססרול נוילביה

סגל אסתר

1/112354

10/07/2003 בצלאל יפאוד

בצלאל ונאודןך

. 1/112356

13/08/2008 שחק פלורידה

שחק צבי

1/112357

21/08/2008 אפלבאוס תנה

אפלבאום אביק שמעון

1/112358


ילקוט הפדסומיס 5971, כ״ט :חשוון ההשם־ט, 17.11.1008 514