גיליון 5872 עמוד 1 מתאריך 27/11/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בחשוון התשס״ט    5872    27 בנובמבר 2008

עמוד

558

558

558

558

558

558

559 559

559

559


הודעה על מינוי זמני של ממונה על ענייני הנפט.........

הודעה על מינוי חברה למועצה המייעצת לפי חוק הנפט שינוי בהרכב הוועדה הראשית לצמחים מהונדסים... מינוי יושבת ראש לוועדת הבחירות האזורית בתל

אביב לפי חוק הבחירות לכנסת..................................

החלטה על פי סעיף 36(2) לחוק מבקר המדינה...................

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי

תקנות הגליל(תשלום סובסידיות לבעלי מכסות). הסמכה לפי תקנות רישוי שירותי התעופה(טיסות שכר).

מינוי רשמים לבית דין לעבודה............................................

הודעה בדבר חדילה מכהונה של סגנית וממלאת

מקום ראש עיריית רמלה...............................................

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה...............................................

עמוד

הארכת תוקף של אישור מחסן טרנזיט לפי תקנות

המכס (טיס) ......................................................................... 559

הסמכה לפי תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי

חיים)(הובלת בהמות).................................................... 560

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 560

תיקון רשימת הזנים................................................................... 560

הודעה על צורך בשיקום מחצבות....................................... 561

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין........... 561

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 561

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 561

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 567

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 580

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................ 584

הודעות מאת הציבור ............................................................... 585