גיליון 5873 עמוד 1 מתאריך 01/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בכסלו התשס״ט    5873    1 בדצמבר 2008

עמוד

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(בניה והפעלה של כור גרעיני).................................... 598

מינוי שופטות לכהונה בפועל לפי חוק בתי המשפט .. 598 הודעה על מינוי ועדת ערר לפי חוק הפיקוח על מצרכים

ושירותים.................................................................................. 598

מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, וסעיף 5 לחוק בתי דין

מינהליים ............................................................................. 598

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 598

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 599

מינוי מפקחים לפי חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול

במשתמשים בסמים......................................................... 599

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים).......................................... 599

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)..... 599

מינוי קצינת מבחן למבוגרים................................................. 600

מינוי מפקח לפי חוק הטיס...................................................... 600

מינוי מפקחים לפי החוק האמור וחוק רישוי שירותי

התעופה ............................................................................... 600

הסמכה וביטול הסמכה לפי חוק התכנון והבניה.......... 600

עמוד

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....................... 600

מינוי ממלא מקום לחבר במועצה הארצית לתכנון

ולבניה................................................................................... 600

מינוי חבר להנהלת קרן לשמירת הניקיון.......................... 601

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות................................................................................ 601

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות

לילדים ולנוער........................................................................ 601

מינוי מועצה לעבודות הנדסה בנאיות............................. 602

הודעות על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק

הבחירות לכנסת.................................................................... 602

מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט.......................................... 603

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 603

הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית לפי חוק התכנון

והבניה .................................................................................. 603

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 604

הודעה בדבר הוצאה מלשכת עורכי הדין........................ 604

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 605

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 613

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 619

הודעות מאת הציבור................................................................ 619