גיליון 5875 עמוד 1 מתאריך 03/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

200a


ד בבסלו התשס״ט    5875    5 בדצמבר

עמוד

הודעות ברבר תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות -

דימונה.............................״....״״״.........................״................ 722

הרצליה״״........״........................................................................... 726

זכרון יעקב........................................................................... 750

זרזיר...................................................................................״ 734

חולון.......................................................................................... 753

חורה״...................................................................................״ 74.2

חורפיש....................................................................״..................... 745

טבריה-״.................................................................,............... 74.7

יאנוח-ג׳ת......................״״....״.................................................... 755

יבנאל................-............................................................................. 757

יהוד-מוינוסון....................................................-..................... 760

כאובב אבו אל־היג׳א״..............״..״.״״............................... 764

בובב יאיר....................................״.״....................................

בעביה -טבאש-דוג׳אג׳רה .................״״...........,.״.״.........

כפר ורדי□..........................................״....................................

בפר יאסלף............................................................................

כפר יינה.........................................................................................

כפר תבור_____________________________..___________________________________________

כרמיאל........................................................................................

להביס..........................................................................................

מנדל העמק.״״״......-.......... ״.״.......................................

מזכרת בתיה.......................................................................

מזרעה...״.................................................................................

עמוד

763

ו77

775

778

7ST

705

738

792

795

799

302


305