גיליון 5876 עמוד 1 מתאריך 04/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בכסלו התשס״ט    5876    4 בדצמבר 2008

למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב.............. 811

מינויים לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר........................ 811

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות....... 812

הודעה על מינוי חברה בוועדה לפטורים ולמיזוגים

לפי חוק ההגבלים העסקיים........................................ 812

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 812


עמוד

הודעה על קבלת הודעה מנשיא המדינה לפי חוק

הממשלה.............................................................................. 810

הודעה על הסמכה לפי חוק הרשות לפיתוח ולקידום

התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים....... 810

מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 810

מינוי חוקרי משמעת לפי צו שירות המדינה(משמעת) (שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין

ולתפקידים מיוחדים)...................................................... 810

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי הירייה............................ 810

מינוי נציגת שר הביטחון בוועדה מיוחדת לתכנון

ולבניה קציר-חריש......................................................... 811

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).... 811 מינוי ממונים על הגבייה לעניין גבייתן של אגרות לפי חוק

כלי הירייה, התשי"ט-1949 לפי הפקודה האמורה 811 תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משדד החינוך

עמוד

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות............................. 813

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 813

מינוי ועדת משמעת לפי חוק העובדים הסוציאליים.... 813

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)..... 814

שינוי מינוי פקיד סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים) ......................................... 814

שינוי מינוי פקידת סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).. 814

מינוי קציני מבחן לנוער........................................................... 814

הסמכת פקידת סעד לפי חוק אימוץ ילדים ..................... 814

מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על חוסים................... 814

הודעה בדבר מינוי חברים במועצת הרשות לשיקום

האסיר ................................................................................... 814

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד....... 815

ביטול מינוי של חברת בז׳׳ן בע"מ למלא תפקידים

וחובות של רשות כבאות............................................... 815

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז 815

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 815

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................ 816

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 817

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 849

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 852

הודעות מאת הציבור ............................................................... 855