גיליון 5879 עמוד 1 מתאריך 09/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בכסלו התשס״ט    5879    9 בדצמבר 2008

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש

הממשלה למוסדות ציבור............................................. 1026

מינוי חבר ויושב ראש לוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים

ושכרם).................................................................................. 1026

מינוי חברים לוועדה המייעצת לפי החוק האמור........ 1026

מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 1027

הארכת מינוי חבר לוועדת ערר לפי החוקים האמורים. 1028

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה................................ 1028

תיקון למבחנים לתמיכה במוסדות ציבור - תכנית 250132 - קרן תמיכה לשיפור מצבם של נפגעי

רדיפות הנאצים................................................................ 1028

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה. 1028 עמוד

הודעה על הארכת מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים. 1028 הודעה על מינוי חברים וממלאי מקומם לוועדת מחקר

לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה................. 1028

מינוי ממונה לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים............. 1029

מינוי מפקחים לפי חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול

במשתמשים בסמים......................................................... 1029

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם.... 1029

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 1029

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על הדלק 1029 הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני

המכס..................................................................................... 1030

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1030

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1042

הודעות מאת הציבור............................................................... 1043

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 1048