גיליון 5880 עמוד 1 מתאריך 11/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בכסלו התשס״ט    5880    11 בדצמבר 2008

עמוד    עמוד

הודעה על מיזוג חברות.......................................................... 1050    הודעות    לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1070

הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר כובל 1050    הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1089

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1053    הודעה    לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1091

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 1055    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1092

הודעות בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי.................... 1056    הודעות    לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1095

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1057    הודעות    מאת הציבור............................................................... 1096