גיליון 5881 עמוד 1 מתאריך 14/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בכסלו התשס״ט    5881    14 בדצמבר 2008

עמוד

מינוי יושב ראש מותב לוועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות


הנאצים ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 1106

הארכת מינוי חבר לוועדת ערר לפי החוקים האמורים... 1106 מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 1106

הארכת מינוי לחבר לוועדות ערעורים לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 1106

מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 1106

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 1106

מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 1107

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק להסדרת תוצרת

אורגנית................................................................................ 1107

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק הרשויות המקומיות

(ביוב) וחוק בתי דין מינהליים.................................... 1107

מינוי חברים לועדה למתן היתרים לפי חוק שירות

הציבור (הגבלות לאחר פרישה).................................. 1107

מינוי פוסקת בקניין רוחני לפי חוק הפטנטים, פקודת סימני מסחר, פקודת הפטנטים והמדגמים וחוק

הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים....................... 1107

הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה....................... 1108

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות(מינוי יועצים משפטיים ושכרם).... 1108 מינוי ממונה לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה........... 1108

עמוד

הודעה על מינוי ועדת בדיקה ממשלתית לנושא התנהלות השירותים הווטרינריים, הרכבה,

תפקידיה וסמכויותיה..................................................... 1108

מינוי מועצה זמנית לפי חוק מועצת הצמחים (ייצוא ושיווק) ותקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)

(מועצת הזיתים)................................................................ 1108

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 1109

הסמכה לתת היתר לפי תקנות התעבורה........................ 1109

מינוי ממלא מקום למפקח על המכרות.............................. 1109

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד

לשירותי דת........................................................................ 1109

הודעות על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 1109

הודעות בדבר מתן רישיונות מודדים................................. 1111

הוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס.......... 1112

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט......................... 1112

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז תל אביב, למחוז המרכז ולמחוז הדרום...... 1112

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית מלאכי לשנת

הכספים 2008..................................................................... 1111

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי)...................................................................... 1114

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1114

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2008 1115 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2008    1115

הודעות מאת הציבור............................................................... 1118

תיקון טעות