גיליון 5882 עמוד 1 מתאריך 16/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בכסלו התשס״ט    5882    16 בדצמבר 2008

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-5.8.2008 עד 1.9.2008)................................................... 1122

הצטרפות שותף (מ-5.8.2008 עד 1.9.2008).................................................... 1122

פרישת שותף (מ-5.8.2008 עד 1.9.2008)...................................................... 1130

רישום שותפויות (מ-1.9.2008 עד 2.10.2008).................................................. 1132

הצטרפות שותף (מ-1.9.2008 עד 2.10.2008)................................................... 1133

פרישת שותף (מ-1.9.2008 עד 2.10.2008).................................................... 1140

רישום שותפויות (מ-1.10.2008 עד 2.11.2008)................................................ 1142

הצטרפות שותף (מ-1.10.2008 עד 2.11.2008).................................................. 1142

פרישת שותף (מ-1.10.2008 עד 2.11.2008).................................................... 1150

רישום שותפויות (מ-1.11.2008 עד 1.12.2008)................................................. 1152

הצטרפות שותף (מ-1.11.2008 עד 1.12.2008).................................................. 1154

פרישת שותף (מ-1.11.2008 עד 1.12.2008).................................................... 1163

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות.............................................1165

הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס העמותות...............................................1166