גיליון 5883 עמוד 1 מתאריך 17/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בכסלו התשס״ט    5883    17 בדצמבר 2008

עמוד


עמוד

הודעה על שינוי שמה של סיעה לפי תקנון הכנסת..... 1170

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1170

הארכת מינוי יושב ראש לוועדה למתן אישורים לפי

חוק ההוצאה לפועל........................................................ 1170

מינוי יושבת ראש לוועדת קנסות לפי חוק המועצה

לענף הלול(ייצור ושיווק).............................................. 1170

הודעה בדבר מען הוועדה המייעצת למינוי רואי

חשבון ושכרם..................................................................... 1170

מינוי ממונים על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 1170

תיקון הכרזה על מקום מעצר............................................... 1171

תיקון הכרזה על בית הסוהר.................................................. 1171

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת אחוזי נכות רפואית,

מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)...................... 1171

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי

התקנות האמורות............................................................ 1171

הודעה על מינוי וביטול מינוי של פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה).................................................................. 1171

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי התקנות האמורות.............................. 1172

מינוי פקידי גבייה לפי חוק הביטוח הלאומי................... 1172

הודעה על שינוי שם בפנקס המפלגות.............................. 1172

הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

השבים.................................................................................. 1172

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק מס ערך מוסף..... 1172

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1172

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1173

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1177

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1207

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1212

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1212

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 1213

הודעות מאת הציבור............................................................... 1213

דו׳׳ח שבועי של בנק ישראל................................................... 1224