גיליון 5883 עמוד 2 מתאריך 17/12/2008הודעה על שינוי שמה של סיעה

לפי תקנון הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 8וג(א) לתקנון הכנסתי, כי ביום ו' בכסלו התשס׳׳ט (3 בדצמבר 2008), אישרה ועדת הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 8וא(2) לתקנון הכנסת, כי סיעת ”איחוד לאומי - מפד׳׳ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת” תיקרא סיעת ”הבית היהודי מיסודן של המפד׳׳ל והאיחוד הלאומי”. ו' בכסלו התשס׳׳ט(3 בדצמבר 2008) (חמ 3-864)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

ו י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התשמ׳׳ט, עמ' 798ו.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-ו95ו

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי”א-ו95וי (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה להרשות את נושאי המשרות במשרד המדע התרבות והספורט (להלן - המשרד) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחומי הפעילות של המשרד ובתחום הנושאים שבטיפולו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות: (ו) המנהל הכללי של המשרד - בלא הגבלת סכום;

(2)    מנהל מינהל של המשרד - עד לסכום של 2,500,000 מיליון שקלים חדשים;

(3)    סגן המנהל הכללי של המשרד - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

(4)    ממונה בינוי ארגון ומשק ומשאבים חומריים - עד לסכום של 86,000 שקלים חדשים;

(5)    מנהל סוכנות החלל הישראלית - עד לסכום של 55,000 שקלים חדשים.

כל אחד מהמורשים לעיל יחתום יחד עם חשב המשרד או סגנו או עם מנהל תחום תשלומים והתחייבויות בתחומי הרכש והלוגיסטיקה - עד לסכום של 00,000ו שקלים חדשים.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד המדע התרבות והספורט, שהודעות עליהן פורסמו - בטלות. כ”ט בחשוון התשס׳׳ט(27 בנובמבר 2008) (חמ 3-9)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

ו ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדה למתן אישורים

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-967ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-967וו, אני מאריך את מינויו של השופט עידו רוזין2, ת”ז XXXXX704, שופט בית משפט שלום, כיושב ראש בוועדה למתן

ו ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 6וו. 2 י”פ התשס׳׳ו, עמ' 579ו.

אישורים לפי החוק האמור, החל ביום י' בטבת התשס׳׳ט(6 בינואר 2009).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' בכסלו התשס”ט (ו בדצמבר 2008) (חמ ו2וו-3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי יושבת ראש לוועדת קנסות

לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ”ד-963ו בתוקף סמכותי לפי סעיף ו6(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ”ד-963וו, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון לפי סעיף 6ו לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984ו2, אני ממנה את בלנש קיי, ת”ז 7ו0482027, שופטת (בדימ'), ליושבת ראש ועדת הקנסות.

ד' בכסלו התשס”ט (ו בדצמבר 2008) (חמ 4ו3-4)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

ו ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 2ו; התשמ׳׳א, עמ' 79ו. 2 ס”ח התשמ”ד, עמ' 98ו.

הודעה בדבר מען הוועדה המייעצת למינוי רואי חשבון ושכרם

לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ”ד-994ו

אנו מודיעים בהתאם לסעיף 2(ה) לכללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ”ד-994וו, שמען הוועדה הוא רח' קפלן 3, ירושלים 9ו9ו9, אצל רשות החברות הממשלתיות.

כ”ט בתשרי התשס”ט (28 באוקטובר 2008) (חמ 24ו-3)

רוני בר-און    דניאל פרידמן

_    שר האוצר    שר המשפטים

ו ק”ת התשנ”ד, עמ' 590.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לפקודת המסים(גבייה)ו, אני ממנה את המנהל הכללי של חברת מי רקת טבריה בע”מ (להלן

-    החברה), לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-ו2200 (להלן

-    החוק), של תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק.

ו' בכסלו התשס׳׳ט(3 בדצמבר 2008) (חמ 8ו-3)

רוני בר-און

_    שר האוצר

ו חוקי א”י, כרך ב', עמ' 374ו; ס”ח התשל”ג, עמ' 46. 2 ס”ח התשס”א, עמ' 545.

ילקוט הפרסומים 5883, כ' בכסלו התשס׳׳ט, 17.12.2008 1170