גיליון 5883 עמוד 3 מתאריך 17/12/2008מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1, אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב לבאר שבע - מי שבע בע׳׳מ (להלן - החברה), לממונה על הגבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס״א-22001 (להלן - החוק), של תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק. י' באלול התשס׳׳ח (10 בספטמבר 2008) (חמ 3-18)

רוני בר-און

_    שר האוצר

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 545.

תיקון הכרזה על מקום מעצר

לפי חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-11996 (להלן - החוק), ולאחר שנציב בתי הסוהר אישר כי המיתקנים המפורטים להלן עומדים בתנאים לפי החוק וכי ניתן לאפשר לעצורים שיוחזקו בהם במשמורת את זכויותיהם לפי החוק, אני מתקן את ההכרזה על מקום מעצר2 שבאחריות בתי הסוהר, כך שמקום פסקה 1(א) יבוא:

״1(א) השטח הידוע כחלק מחלקה 15 גוש 15037 בתחום השיפוט של העיר הטבריה (מיתקן ״עמקים״)״. ה' בכסלו התשס״ט(2 בדצמבר 2008) (חמ 3-2776)

אבי דיכטר

_    השר לביטחון הפנים

1    ס״ח התשנ״ו, עמ' 338.

2    י״פ התשס״ז, עמ' 3343.

תיקון הכרזה על בית הסוהר

לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 69 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-11971 (להלן - הפקודה), אני מתקן את ההכרזה על בית סוהר2 לפי הפקודה, כך שבמקום פסקה (1) יבוא:

״(1) השטח הידוע כחלק מחלקה 15 בגוש 15037 בתחום השיפוט של העיר טבריה (מיתקן ״עמקים״)״. ה' בכסלו התשס״ט (2 בדצמבר 2008) (חמ 3-717)

אבי דיכטר

_    השר לביטחון הפנים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

2    י״פ התשס״ז, עמ' 3344.

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים

לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ״ד-1984 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ״ד-11984, קבעתי כי מומחי השיקום שלהלן ייכללו ברשימת חברי הוועדה לעררים: פנינה ספקטור, ת״ז 01191824 ד״ר ויקטוריה קרבץ, ת״ז 306165374 כ״ח בחשוון התשס״ט (26 בנובמבר 2008) (חמ 3-614)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ק״ת התשמ״ד, עמ'1377.

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים

לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ״ד-1984 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 19 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ״ד-11984, קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת חברי ועדה רפואית לעררים:

פרופ' אלדד מלמד, ת״ז 008173882 ד״ר אילה הוברט, ת״ז 058391327 פרופ' יעקב ביקלס, ת״ז 059033274 פרופ' שלמה פורת, ת״ז 41031212 כ״ח בחשוון התשס״ט (26 בנובמבר 2008) (חמ 3-614)

יצחק הרצוג

__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ק״ת התשמ״ד, עמ'1377.

הודעה על מינוי וביטול מינוי של פוסקים רפואיים

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז-11956 -

(1)    כללתי ברשימת הפוסקים הרפואיים את הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן:

ד״ר רינת שיין-גולדשמיט, ת״ז 016834780 ד״ר דימיטרוב אלג'ם זויה, ת״ז 307708982 ד״ר ניר זיידר, ת״ז 022448591 ד״ר צבי סגל, ת״ז 12479556 ד״ר אהרון חרמון, ת״ז 009391368

(2)    ביטלתי את הכללתו ברשימת הפוסקים הרפואיים של פרופ' אלדד מלמד, ת״ז 2008173882.

כ״ח בחשוון התשס״ט (26 בנובמבר 2008) (חמ 3-89)

יצחק הרצוג

__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ק״ת התשט״ז, עמ' 864.

2    י״פ התשל״ו, עמ' 1871.

1171 ילקוט הפרסומים 5883, כ' בכסלו התשס״ט, 17.12.2008