גיליון 5885 עמוד 1 מתאריך 18/12/2008ילקוט הפרסומים

כ״א בכסלו התשס״ט


5885


18 בדצמבר 2008


עמוד

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו

ופועלו של בנימין זאב הרצל לפי חוק יסודות התקציב............................................. 1332

הודעה בדבר מינוי ועדה מייעצת לפי חוק התכנון והבניה............................................. 1332

הודעה לפי חוק התכנון והבניה................................................................... 1332

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..........................................................1333

1334


הודעות מאת הציבור