גיליון 5885 עמוד 2 מתאריך 18/12/20082


3


תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל, לפי סעיף 13(ג) לחוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס”ד-22004, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל3(להלן - המבחנים העיקריים), כמפורט להלן:

1.    בסעיף 4 למבחנים העיקריים, במקום פסקה (3) יבוא: ”היקף פעילות המוסד בתחומי הפעולה לפי מבחנים אלה, בשנה שקדמה להגשת בקשתו, אינו נופל ממחצית היקף הפעילות שבעבורה מבוקשת התמיכה בשנה זו; נתמך המוסד בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מתבקשת התמיכה; רשאית הוועדה לפטור אותו מתנאי סף זה, אם התקבלה המלצה של המועצה, מנימוקים מיוחדים ומטעמים שיירשמו”;

2.    בסעיף 5(ב) למבחנים העיקריים; בסופו יבוא ”לרבות פרטים בדבר הכותבים של מערכי הפעולה, ההדרכה ותכניות הלימוד והפיקוח עליהם, פרטים בדבר הכנת פעילויות כאמור, פרטים בדבר דרכי הפצתן וכן פרטים על אודות קהל היעד”;

3.    בסעיף 6 למבחנים העיקריים -

(1)    סעיפים קטנים (א) ו-(ד) - בטלים;

(2)    בסעיף קטן(ג) -

(1)    ברישה, המילים ”באותה קבוצה” - יימחקו;

(2)    בפסקה (3), בסופה יבוא ”ובלבד שאחוז התמיכה יהיה אחיד ביחס לכל המוסדות המבצעים פעילות כאמור”;

(3)    אחרי פסקה (3) יבוא:

”(4) היה וסכום התמיכה שנקבע למוסד בעבור תחום פעילות מסוים קטן מחמישית היקף התמיכה שביקש המוסד בשנה זו, תינתן התמיכה בכפוף להגשת תכנית עבודה ותקציב מתוקנים (להלן - בקשה מתוקנת), בהם יוכיח המוסד יכולת פעילות אפקטיבית במגבלת סכום התמיכה שנקבע, להנחת דעתם של חברי הוועדה והמועצה;

(5) בקשה מתוקנת כנזכר בפסקה (4) תוגש בתוך 14 ימי עבודה מעת משלוח ההודעה למוסד על סכום התמיכה שנקבע לו.”;

4.    בסעיף 7 למבחנים העיקריים, בפסקה (2), לפני ”25 נקודות” יבוא ”עד”;

5. תחילתו של תיקון זה ביום ה' בטבת התשס׳׳ט (1 בינואר 2009).

י”ז בכסלו התשס׳׳ט(14 בדצמבר 2008) (חמ 3-1888)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34. ס”ח התשס”ד, עמ' 438; התשס”ז, עמ' 396. י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3174.

הודעה בדבר מינוי ועדה מייעצת

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965 אני מודיע לפי סעיף 202ד לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965', על מינוי ועדה מייעצת, בהרכב שלהלן:

1.    יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, שרית דנה - היושבת ראש;

2.    השמאי הממשלתי - אייל יצחקי;

3.    נציג מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים - דורון דרוקמן;

4.    שניים מתוך שמאי המקרקעין שלהלן: זאב כהן, ת”ז XXXX176

אוהד דנוס, ת”ז XXXXXX124 יוסי ברק, ת”ז XXXXXX094 דברת אולפינר, ת”ז XXXXX484

5.    היועץ המשפטי של עיריית תל-אביב-יפו - עו׳׳ד עוזי סלמן;

6.    מיכאל גופר, ת”ז XXXXXX637 ויוסף ג'בארין, ת”ז XXXXX978 -נציגי ציבור שמינה שר המשפטים;

7.    ראול סרוגו - נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בישראל.

י”ט בכסלו התשס׳׳ט (16 בדצמבר 2008) (חמ 3-3530)

מאיר שטרית

_    שר הפנים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ח, עמ' 632.

הודעה לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי עמק לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' מח/1/150

שם התכנית: חניון ״חנה וסע״ מחלף שפירים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מספר: מח/1/150, שינוי לתכנית מח/150.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחלף שפירים, קואורדינטות: 185,933 - 184,878 = Y = 657,014 - 656,541 ,X.

גושים וחלקות: גוש: 6068, חלקי חלקות: 5 - 11; גוש: 6069 חלקות במלואן: 64, 68, חלקי חלקות: 54, 65, 67, 69, 70, 73; גוש: 6249 חלקות במלואן:99,95,92,84,49, חלקי חלקות: 50,48 - 104,51; גוש: 6254, חלקי חלקות: 68 - 137,70; גוש: 6256 חלקות במלואן: 21 - 22, 24 - 27, 35, 52 - 53, חלקי חלקות: 23, 28 - 31, 34, 36 - 37, 40, 45 - 54,50,48; גוש: 6258, חלקי חלקות: 66,6,2, 78; גוש: 6260, חלקי חלקות: 12,8; גוש: 6838, חלקי חלקות: 27 - 30,28.

מטרת התכנית: א. שינוי שלביות לביצוע מרכיבי התכנית;

ב. קביעת הוראות בניה לעניין שלביות הביצוע.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 21/01/2007 ובילקוט הפרסומים 5633, התשס׳׳ז, עמוד 1775, בתאריך 26/02/2007.

ילקוט הפרסומים 5885, כ״א בכסלו התשס״ט, 18.12.2008 1332