גיליון 5888 עמוד 1 מתאריך 24/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בכסלו התשס״ט    5888    24 בדצמבר 2008

עמוד

הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 1456

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים...... 1456

מינוי יושב ראש לוועדת עררים לפי חוק התגמולים

לנפגעי פעולות איבה...................................................... 1456

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1456

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה................................ 1456

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים לרשויות

מקומיות............................................................................... 1456

מינוי ועדת ערר לפי חוק אימוץ ילדים וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 1457

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי....................................................................... 1457

מינוי פקידת סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)...... 1457

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.......... 1457

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 1457

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד(טיפול במפגרים)... 1457

מינוי קציני מבחן לנוער........................................................... 1457

מינוי חברות למועצה הארצית לשיקום נכי נפש

בקהילה................................................................................ 1458

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד

החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור............ 1458

תיקון למבחנים למתן תמיכה של משרד החינוך התרבות

עמוד

והספורט במוסדות ציבור........................................................ 1458

העברת סמכויות לפי חוק עבודת נשים............................ 1459

מינוי ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה

במועצה הארצית לתכנון ולבניה............................... 1459

מינוי ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה

הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.... 1459 מינוי חבר בוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים (הטלת פסולת)............................................. 1459

מינוי חבר בוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים ממקורות יבשתיים.................................... 1459

מינוי חברה במועצת הרשות לפיתוח הנגב..................... 1459

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה 1459

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 1460

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 1460

הודעה בדבר שינוי בתקן........................................................... 1460

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין......... 1460

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה........................................................ 1461

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין. 1461

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................ 1461

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................... 1473

הודעות מאת הציבור................................................................. 1478

דוח שבועי של בנק ישראל....................................................... 1486