גיליון 5889 עמוד 1 מתאריך 24/12/2008ילקוט

ב־ז בכסלו התשס״ט


רשומות

הפרסומים

5889    24 בדצמבר


עמוד

הודעות בדבר תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות -


העור הגלילית....................................-................................. 14«s כסייפה......................;...................

יבנה............—................................................— 1491 כפר סבא......................................


2009

עמוד

1496

1499