גיליון 5890 עמוד 1 מתאריך 29/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בטבת התשס״ט    5890    29 בדצמבר 2008

עמוד

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, חוק המים,

חוק רישוי עסקים וחוק שמירת הניקיון................... 1504

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת

בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין................. 1504

עמוד

הודעה על מתן רישיון לעסוק במקצוע הרפואה

הווטרינרית.......................................................................... 1506

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים.. 1508 הודעות מאת הציבור................................................................ 1510