גיליון 5890 עמוד 2 מתאריך 29/12/2008הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, 1940, לפי חוק המים, התשי”ט-1959, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ׳׳ח-1968 ולפי חוק שמירת הניקיון, התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים או התקנות המפורטים בטור א' להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך את אלון זס׳׳ק, ת׳׳ז XXXXX147, בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם, כל עוד הוא משמש מנהל אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה:

טור א'    טור ב'    טור ג'

הסעיף או התקנה    החיקוק    הסמכויות

42א    פקודת בריאות העם , 1940’    ממונה על איכות הסביבה לעניין חלקים ה'

ו-ו' לפקודה, למעט סעיפים 53(י) ו-(טו)

2

1


20כא

1, 5(ג) ו-7(ב)


1


1


פקודת בריאות העם, 1940

כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה), התשמ”א-1 21981

חוק המים, התשי”ט-31959

תקנות המים (מניעת זיהום מים)(ריסוס בקרבת מקורות מים), התשנ”א-41991

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), התשנ”א-51991

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ׳׳ז-61997


מפקח

ממונה לאיכות הסביבה מתן התראה

סמכויותי בתקנות אלה, מפקח על ריסוס לפי תקנה 5(ג) והצגת פנקס ריסוס לפי תקנה 7(ג)

סמכויותי בתקנות 6 ו-7 ממונה לעניין תקנות 2, 9 ו-12


13ב    חוק שמירת הניקיון, התשמ׳׳ד-71984    מתן צו ניקוי

י׳׳ג בחשוון התשס׳׳ט (11 בנובמבר 2008) (חמ 3-613)

גדעון עזרא

_    השר להגנת הסביבה

1    ע׳׳ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 98.

2    ק״ת התשמ״א, עמ' 1357; ק״ת התש׳׳ן, עמ' 718.

3    ס״ח התשי״ט, עמ' 169; התשנ״א, עמ' 180.

4    ק״ת התשנ״א, עמ' 776.

5    ק״ת התשנ״א, עמ' 470.

6    ק״ת התשנ״ז, עמ' 1121.

7    ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 142; התשס״ח, עמ' 864.

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס״א— 2001

מודיעים בזה בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, התשס׳׳א-2001י, ותקנה 1 לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס׳׳ו-22006 (להלן - התקנות), כי הבחינות בנושאים המפורטים בטור א' להלן יתקיימו במועדים שצוינו בטור ב' לצדן, והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בהן הוא כאמור בטור ג' לצדן:

ילקוט הפרסומים 5890, ב' בטבת התשס״ט, 29.12.2008 1504

1

   ס״ח התשס״א, עמ' 436.

2

   ק״ת התשס״ו, עמ' 424.