גיליון 5890 עמוד 7 מתאריך 29/12/2008הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988’, אני מודיעה על -(1) הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס' מיזוג

ניהול בנייני משרדים ומגורים

נתון ניהול ושיווק נכסים (1998) בע״מ

7536

ניהול בנייני משרדים

החברה לניהול דרך השלום 53 גבעתיים בע״מ

עמילן וגלוקוזה

גלעם בע״מ

7538

רותמוס בע״מ

רותמס בע״מ

חברת השקעות

עדיגר השקעות בע״מ

7544

חומרי ניקוי וטואלטיקה

סנו מפעלי ברונוס בע״מ

חטיפי מזון

אפ-טוטאל קורפוריישן בע”מ

תרופות

קיורטק בע״מ

7548

תרופות

טבע תעשיות פרמצבטיות

רשת חנויות הלבשה

המשביר לצרכן החדש בע״מ

7549

רשת חנויות אופנת נשים

ג'אמפ אופנה בע״מ

מיכון משרדי

גטר-טק בע״מ

7540

מיכון משרדי

גטר גרפיקס בע״מ

מכונות צילום ומדפסות

ארזה בע״מ

הלבשה הנעלה ומוצרי ספורט

adidas international B.V

7551

הפצת מוצרי ספורט

לייף ספורט בע״מ

נדל״ן

ג'י ישראל מכרזים מסחריים בע״מ

7552

נדל״ן

אירוס הגלבוע בע״מ

נדל״ן

ישרס חברה להשקעות בע״מ

7553

נדל״ן

אוסיף השקעות ופתוח בע״מ

רכב ונדל״ן

קרדן ישראל בע״מ

7557

נדל״ן

אוסיף נכסי אמד בע״מ

בתנאים לאישור של המיזוגים כלהלן:

(2) הסכמתי

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

גבס

אורבונד תעשיות גבס בע״מ

7527

גבס

קיבוץ גשר אגודה שיתופית

גבס

מחצבות גבס גשר אגש״ח בע״מ

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, אורבונד לא תמנע או תגביל אספקת גבס למתחרה בישראל ולא תחזיק בזכות כלשהי בספק גבס בישראל, למעט החזקתה באמצעות מחצבות גבס גשר אגש׳׳ח בע׳׳מ במחצבת ״דושן״; כמו כן, לא תחזיק בזכות כלשהי במחצבת גבס זרה, ולא תתקשר בהסדר לרכישה בלעדית, של גבס מספק גבס בישראל או ממחצבת גבס זרה, אלא אם כן ניתן לכך אישור הממונה בראש ובכתב.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

ד' בכסלו התשס״ט(1 בדצמבר 2008) (חמ 3-2156)

רונית קן

_    הממונה על הגבלים עסקיים

י ס״ח התשמ״ח, עמ' 128.

1509 ילקוט הפרסומים 5890, ב' בטבת התשס״ט, 29.12.2008