גיליון 5890 עמוד 8 מתאריך 29/12/2008ילקוט הפרסומים 5890, ב' בטבת התשס״ט, 29.12.2008 המחיר 2.92 שקלים חדשים    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ג/נ.ג׳ השקעות בע״מ

(ח”פ 51-284621-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.1.2009, בשעה 10.00, במשרד המפרק, אצל סולומון אהרון ושות', עו׳׳ד, רח' בצלאל 1, בית יעקב, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ששי לוי, עו׳׳ד, מפרק

קאראקאל בע׳׳מ

(ח״פ 51-119991-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף לידר, רו״ח, מפרק

אוסקה בע׳׳מ

(ח״פ 51-061258-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 8.2.2009, בשעה 10.00, אצל רוזנברג, הכהן, גודארד ואפרת, עו׳׳ד, רח' ראול ולנברג 24, תל אביב 69719, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי אפרת, מפרק

אר.די.סי קומיוניקיישנס בע׳׳מ

(ח״פ 51-173064-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.2.2009, בשעה 10.00, אצל הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו׳׳ד, רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו׳׳ד, מפרק

1510

אי.טי.אי - איתוראן, טלמטיקס אינטרנשיונל בע׳׳מ

(ח”פ 51-273739-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.2.2009, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' השקמה 3, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא אהרונוב, מפרק

שיווק ממוקד דיירקט סיסטמס בע׳׳מ

(ח״פ 51-204539-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.1.2009, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי דוידוב, עו״ד, מפרק

ידידים זהב (1997) בע׳׳מ

(ח״פ 51-251996-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.2.2009, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' אבא הלל 3, רמת גן.

על סדר היום: החלטה בדבר פירוק החברה מרצון, הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק.

נטע דוד, עו״ד, מפרקת

נחליאלי מנחם משרד עורכי דין

(ח״פ 51-111630-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.2.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הרצל 76, חיפה 33211, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי גולדברג, מפרק