גיליון 5891 עמוד 1 מתאריך 31/12/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בטבת התשס״ט    5891    31 בדצמבר 2008

עמוד

מינוי יושב ראש לוועדת עררים לפי חוק התגמולים

לנפגעי פעולות איבה...................................................... 1512

אישור רשימה של סניגורים לפי חוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 1512

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי היריה.............................. 1512

מינוי עוזרי פקידי שומה לפי פקודת מס הכנסה............ 1512

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 1513

אישור ארגון למען בעלי חיים............................................... 1513

ביטול מינוי של ממונה על הגבייה לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................. 1513

תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

במוסדות ציבור................................................................. 1513

תיקונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

החינוך במוסדות ציבור................................................. 1515

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד

החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור............ 1516

עמוד

תיקונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

המדע התרבות והספורט במוסדות ציבור.............. 1516

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת

ביותר, או המגבילות יבוא טובין לישראל.............. 1516

הודעות על רישום מפלגות בפנקס המפלגות.................. 1516

הודעה בדבר קיצור עונת צריכת החורף לפי חוק המים.. 1517 תמצית תקציב רגיל של עיריית ערד לשנת הכספים 2008 1517

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................ 1518

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 1518

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1519

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1519

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1523

הודעות מאת הציבור............................................................... 1525