גיליון 5892 עמוד 1 מתאריך 01/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בטבת התשס״ט    5892    1 בינואר 2009

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש

הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו

ופועלו של זאב ז'בוטינסקי............................................ 1544

הארכת תקף הסמכת אגודה לפי תקנות התעבורה...... 1546

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה........... 1546

עמוד

מינוי ממונה למועצות הדתיות בנימינה וגבעת עדה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ............................... 1547

תיקון טעות בהודעה על רישום שיכונים ציבוריים...... 1547

הודעות מאת הציבור............................................................... 1547