גיליון 5892 עמוד 5 מתאריך 01/01/2009מינוי ממונה למועצות הדתיות בנימינה וגבעת עדה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף6(ב2) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971י, אני ממנה את רפאל מנת, ת״ז 038948303 לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה על המועצות הדתיות בנימינה וגבעת עדה, במקומו של מרדכי הררי, ת"ז 2022449771.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התשס׳׳ט(30 ביוני 2009).

כ"א בכסלו התשס׳׳ט(18 בדצמבר 2008) (חמ 3-140)

יצחק כהן

_    השר לשירותי דת

י ס״ח התשל״א, עמ' 130; התשס״ד, עמ' 143. 2 י״פ התשס״ד, עמ' 3656.

תיקון טעות בהודעה על רישום שיכונים ציבוריים

בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים שפורסמה בילקוט הפרסומים 5852, התשס״ח, עמ' 4833, לצד השורה תל-אביב-יפו, בטור מס' תכנית, במקום ״3/05/03״ צריך להיות ״3/05/37״. י״ג בכסלו התשס״ט(10 בדצמבר 2008) (חמ 3-74)

סימונה טסטה

סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות משרד הבינוי והשיכון

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

הקופה לפיצויי פיטורין ליד בנק המזרחי המאוחד בע״מ

(ח״פ 52-002257-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טלי בן-גל, מבית מזרחי טפחות, רח' ז״בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

טלי בן-גל, עו״ד, מפרקת

שומרון קופה לתגמולים ופיצויים בע״מ

(ח״פ 52-003311-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טלי בן-גל, מבית מזרחי טפחות, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

טלי בן-גל, עו״ד, מפרקת

ליאור קופת תגמולים מרכזית ליד בנק המזרחי המאוחד בע״מ

(ח״פ 52-003183-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טלי בן-גל, מבית מזרחי טפחות, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

טלי בן-גל, עו״ד, מפרקת

אמנה קופת תגמולים מרכזית בע״מ

(ח״פ 52-003310-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טלי בן-גל, מבית מזרחי טפחות, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

1547 ילקוט הפרסומים 5892, ה' בטבת התשס״ט, 1.1.2009