גיליון 5892 עמוד 6 מתאריך 01/01/2009נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

טלי בן-גל, עו׳׳ד, מפרקת

נטקארד אי אל בע״מ

(ח״פ 51-353639-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים פרי, ת׳׳ז XXXXXX618, מרח' נירים 1, ת׳׳ד 14062, תל אביב 67060, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

חיים פרי, מפרק

אינקה או.פי.אס בע״מ

(ח״פ 51-395489-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.10.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אסף פולישוק, מרח' השבעה 6, בית שמש, טל' 02-9991087, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסף פולישוק, עו״ד, מפרק

קרן גמ׳׳ח ע׳׳ש שרה ולאה וולפטל בע״מ

(ע״ר 58-002711-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, התש״ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.8.2008, התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את נחום כפירי, מרח' נהלל 2, חיפה, למפרק העמותה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נחום כפירי, מפרק

ידידים זהב (1997) בע״מ

(ח״פ 51-251996-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.2.2009, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' אבא הלל 3, רמת גן.

על סדר היום: החלטה בדבר פירוק החברה מרצון, הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק.

נטע דוד, עו״ד

באת כוח החברה

פמסטאר ישראל בע״מ

(ח״פ 9 -51-321606)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2.2.2009, בשעה 18.00, במשרדי החברה, רח' ויצמן 4, תל אביב.

על סדר היום: החלטה בדבר פירוק החברה מרצון.

צאלה רסיס, עו״ד

באת כוח החברה

איתוראן יו.אס.איי(1999) בע״מ

(ח״פ 51-277901-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 6.2.2009, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' השקמה 3, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא אהרונוב, עו״ד, מפרק

אלסינט קורד בלוד בנק בע״מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון יצחקי, מרח' ויצמן 2, תל אביב (משרדי אלביט הדמיה בע״מ), למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים 5892, ה' בטבת התשס״ט, 1.1.2009 1548