גיליון 5892 עמוד 7 מתאריך 01/01/2009נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

שמעון יצחקי, מפרק

אלסינט ביו מדיקל בע׳׳מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון יצחקי, מרח' ויצמן 2, תל אביב(משרדי אלביט הדמיה בע׳׳מ), למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

שמעון יצחקי, מפרק

וי.אל.ג'י.אס. השקעות בע״מ

(ח”פ 51-383103-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 14.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון מיצוניק, מרח' נתן אלתרמן 15, הרצליה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

גדעון מיצוניק, מפרק

ורטקס ניהול (III) בע״מ

(ח״פ 51-238096-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד דוד הלר, מרח' השקמה 1, סביון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

דוד הלר, עו״ד, מפרק

מדיק לייטק בע׳׳מ

(ח״פ 51-170861-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 21.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד זיו לוי, ת״ז 23539299, מרח' היצירה 7, אזור תעשיה יקנעם 20692, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

זיו לוי, עו״ד, מפרק

אמבלייז סולושנס בע׳׳מ

(ח״פ 51-378597-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 23.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמתי נוה, ת״ז 024261992, ממשרד עו״ד נוה, קנטור, אבן-הר, מגדלי עזריאלי 5, המגדל המרובע, דרך מנחם בגין 132, תל אביב 67025, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אמתי נוה, עו״ד, מפרק

קי-בי טכנולוגיות מדיה בע׳׳מ

(ח״פ 51-380190-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 23.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמתי נוה, ת״ז 024261992, ממשרד עו״ד נוה, קנטור, אבן-הר, מגדלי עזריאלי 5, המגדל המרובע, דרך מנחם בגין 132, תל אביב 67025, למפרק החברה.

1549 ילקוט הפרסומים 5892, ה' בטבת התשס״ט, 1.1.2009