גיליון 5893 עמוד 21 מתאריך 04/01/2009הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרוסות הודקומית רחובות ל3י חוק הרשויות המעדנזיות (בחירות), התטבייה - 1965

בהתאם לססיח 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), חתשכ״וו 5»«1    ,

נמסרת בזאת הודעת על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית רחובות שקליימו ביום י־ג בזזשון התשס״ח (IX נובמבר 2008)

א. אומרו רשימות המועמדים בלהדן :

העבודה ב sun ודו אנויד ירון

. אמת

1

העוו - עושים סוב ברחובות בראשות ד ניאר גל

, דג

2

הדרים עס הראל אשד

. הד

3

רתודות מתזודשת בראשות טוקי 3ורר

. חק

4

הישימה הדתית המאוחדת ברחובות בראמית מנחם קליין

. סב

5

קדימה רחובות בראשות אילן ליבוביק

. כן

4

רחובות ביתגו

. ל

7

הליכוד עם עוצמה גראשיוו יתסיס מלוד

. מחל

8

מקנה לרחובות בדאמות מזי סלנם

. ע

9

מוז

. מוז

10

צעירים לסער רחובות ברמות יניב סרק

וגיץ

■ ר

11

שדרת לתושב

. פז

12

רחובות אחת בראשות שוקי קרוסר

. ר*

13

רשימת וזירוקיס רחובות

f

. יק

14

היהדות הדתית חסאוזדדח ש״ס ־ אגודת ישראל-דגל התורה

. שחג

15

יחד בראשות שנזפון קהלני

. חן

14

קטורית ביגימן בהסכמי בחירותו

•אלי הרשימות מהי ו

המנודה בראשות אמיר ירון

1 . אוחז

רחובות אחת בראשות שוקי קרומר

מם הזג

ייסיז - מישים סוב ברחובות בראשות ד ניאל בד

2 . דנ

הדדים עם הראל אשד

מס הד

רחובות מתחדשת ביאשות שוקי פורר

צ . זזץ

הליכוד מס עוצמה בראשות רחמים מלול

עע מחד

1 ס״זו חוחסג״ה, עת׳ 2481571 ילקוט הפרסומים 5893, ח׳ בטבת התשט״ט, 4.1.2009