גיליון 5893 עמוד 22 מתאריך 04/01/2009הרשימה הדתית הנואוחדת ברחובות בראשות מגחעקליין היתדות הדתית המאוזזדת ש״ע - אגודת ישראד-דגל התורה

4    . סיב (at «יטג

5    . נ! 00 עוז

6    . 0 עת תן

ל ■ ף

עס רק


קדימה רחובות בראשות אילן ליבובי?

מוז

נופנה לרחובות בראשות עזי סלנם יחד בראשות שנמנון קהלו י זנעירינז לחמן רחובות ברשות יניב סרק ובית

לשיחת הירוקים רחובות

ב.    המספר    הבולל    ■י    חגוחדיוו שהעביער    בתתוס הרשות המקומית    ;    42,147

ג.    המספד    ״קולל    סל    הקולות הבשרים    ■    41,307

ד.    המספד    חכולל    סל    הקולות הפסדליס    ;    940 ר., מסקר הקולות הרשריע שניתנו לבל אתת מרשימות המועמדיס :

נוסע ר הק

ובינוי

ות

אות/י

3,157

העבודה בראשות אמיד ידו!

אמת

. 1

B&7

ת8וז - נוושיס מוב ברחובות בואסות ד נ ■־אל בל

דג

. 2

513

הדדים 00 הראל אמד

הד

. 3

3,525

רחובות מתזדדסוז בראשות שוקי 9ורר

חץ

. 4

3,201

הרשימה הדתית המאוחדת ברחובות !ראשות חג חס קליין

5זב

. 5

2,384

קדימה רחובות בראשית אילן ליגובי?

כן

. €

2,033

רחובות ביתנו

ל

ד .

€,040

הריבוד ענו עוצמה בראשות רחמים מלוד

מחל

, 8

3,548

מסנה לרחובות בראשות עזי וולנם

ס

. 9

1,318

עוז

עוז

. 10

2,447

צעירים ימקן רחובוח ברשות יגיב מרק וביץ

. 11

1,704

מרות לתושב

פז

. 12

3,456

רחובות אחת בראשות שוקי קד ומר

דג

. 13

1,011

רשימת הירוקים רחובות

רק

, 14

4,504

היהדות הדתית המאווודת מ״ם - אבירת ישו־אל-דנל התודה

שחג

. 15

1,179

יחד בראשות שמעון קהלני

תו

. 1€


ילקוט הפרסומים 5893, ח׳ בטבת התשט״ט, 4.1.2009 1572