גיליון 5894 עמוד 1 מתאריך 04/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ח׳ בטבת התשס״ט    5894    4 בינואר 2008

עמוד

1580


הכרזות על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית