גיליון 5895 עמוד 1 מתאריך 04/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ח׳ בטבת התשס״ט    5895    4 בינואר 2009

עמוד

צווים בדבר החלת פרק ד' לחוק לפי חוק שירות

עבודה בשעת חירום....................................................... 1584

היתר כללי לגילוי ידיעות לפי חוק מס ערך מוסף,

חוק מס קניה (טובין ושירותים) ופקודת המכס..... 1584

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות................... 1584

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 1584

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות.............. 1585

הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מיתאר מחוזית

במחוז ירושלים - מצפה נפתוח................................. 1586

הודעות מאת הציבור............................................................... 1586

עמוד

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל