גיליון 5896 עמוד 1 מתאריך 06/01/2009ילקוט הפרסומים

י' בטבת התשס״ט


5896


6 בינואר 2009


עמוד

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין(התעריף המינימלי המומלץ). . . 1588

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון........................................................ 1597

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ............................................................1601

הודעות מאת הציבור ..................................................................................1603