גיליון 5897 עמוד 1 מתאריך 08/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בטבת התשס״ט    5897    8 בינואר 2009

עמוד

עמוד

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

1612

1615

המסים (גבייה)...................................................................

הודעה בדבר חברי ועדת חקירה לפי חוק שירותי

1613

1615

הדת היהודיים .................................................................

הודעה בדבר שטחים המיועדים לקבורה בשיטת

1614

הקבורה הרוויה בתל רגב לפי חוק שירותי הדת

1614

1615

היהודיים (תיקון מס' 15)................................................

1614

1615

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות.....................

1615

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

1619

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .........................................

1614

1644

הודעה לפי חוק הצהרות מוות .............................................

1614

1644

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

1651

הודעות מאת הציבור ...............................................................

1614


הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה...................

הודעות בדבר קביעת משרות של תחול עליהן חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים)..................

הודעה על מינוי חבר למועצה הישראלית לתרבות

ולאמנות...............................................................................

הודעה על חילופי גברי בכנסת לפי חוק-יסוד: הכנסת..

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם..................

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים .............................................................................

מינוי ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים

(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)..............

מינוי יושב ראש לוועדת קנסות לפי חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות.............................................