גיליון 5898 עמוד 1 מתאריך 08/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בטבת התשס׳יט    5898    a בינואר 2009

עמוד

הודעות מאח הרשס לענייני ירושה.....................................................660 ו

הודעות מאת הכונס הרשמי........................................................... 1695