גיליון 5899 עמוד 1 מתאריך 12/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בטבת התשס״ט    5899    12 בינואר 2009

עמוד

הודעות בדבר הארכת תקופת תוקפה של ההכרזה על

מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית... 1724

הודעה על הפסקת כהונה של שר........................................ 1724

הודעה על מינוי חברה למועצה הציבורית להנצחת

זכרו של בנימין זאב הרצל............................................ 1724

הודעה בדבר הארכת מינוי של ממלא מקום מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה(מינויים)............................... 1724

הודעה בדבר הרכב המועצה לגנים לאומיים, שמורות

טבע ואתרים לאומיים..................................................... 1724

הודעות על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל

באי כוח הסיעות וממלאי מקומם................................ 1725

הודעות בדבר הרכב הוועדה הציבורית לפי חוק מימון

מפלגות.................................................................................. 1725

הודעות על הכרה בעמותות לאימוץ ביךארצי לפי חוק

אימוץ ילדים....................................................................... 1725

הודעה על הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי.............. 1725

הודעה על מינוי נציג שר הביטחון וממלא מקומו

בוועדה לשמירת הסביבה החופית............................. 1725

הסמכה לעיין במרשם האוכלוסין......................................... 1725

אישור ועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה................. 1725

הודעה בדבר קביעת מועד לסיום כהונה ומועד

בחירות לפי פקודת העיריות......................................... 1725

הארכת מינוי מפקח מרחבי על כוח אדם לפי חוק

שירות העבודה בשעת חירום....................................... 1725

מינוי ועדת פיקוח לעניין ההסכם הקיבוצי הכללי

בדבר פנסיה חובה במשק............................................... 1727

עמוד

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק הסכמים

קיבוציים............................................................................... 1727

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי..................................... 1727

הסמכה וביטול הסמכה לפי חוק התכנון והבניה............ 1728

מינוי רשות לגידול שתילים ומכירתם................................ 1728

הסמכה לפי תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים

בבני אדם)............................................................................ 1728

אישור מגרשי אחסנה לפי תקנות התעבורה (איסור

שימוש ברכב - מגרשי אחסנה)(הוראת שעה)....... 1728

אכרזות על מטבעות והודעות בדבר קביעת ערכם

הנקוב ושאר פרטיהם....................................................... 1728

הודעה על רישום תיקון בקשה לאישור הסדר כובל...... 1729

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין....... 1729

הודעות בדבר מינוי ומינוי זמני של מנהלי ארנונה

(כרמיאל, כפר יאסיף, ירכא).......................................... 1730

הודעות על מינוי ועדות ערר(מטה אשר, מצפה רמון).. 1730

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................ 1731

הודעת הסדר לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................ 1731

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות...................................... 1731

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................... 1734

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1767

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 1771

הודעות מאת הציבור................................................................ 1772