גיליון 5900 עמוד 1 מתאריך 15/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בטבת התשס״ט    5900    13 בינואר 2009

עמוד    עמוד

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים........................................ 1780    הודעות    בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף .    1780

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה למינוי דיינים........... 1780    הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות..................... 1780

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 1780    הודעות    בדבר אישור גופי אישור ובקרה וסמליהם

מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן    לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית............................. 1781

פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)..    1780    הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות

מינוי חבר לוועדה למתן אישורים לפי חוק ההוצאה    סוכני המכס, תקנות מס קניה (טובין), תקנות הבלו

לפועל.................................................................................... 1780    על דלק.................................................................................. 1782