גיליון 5900 עמוד 2 מתאריך 15/01/2009הודעה בדבר צורך במינוי דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט”ו-1955 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955י, אני מודיע על הצורך במינוי דיין בבית הדין הרבני הגדול ודיין בבית דין רבני אזורי. ב' בטבת התשס׳׳ט (29 בדצמבר 2008) (חמ 403—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295.

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה למינוי דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט”ו-955י אני מודיע לפי סעיף 6(ב) לחוק הדיינים, התשט”ו-955י', שהרכב הוועדה למינוי דיינים2 השתנה כדלקמן: במקום ”שרון שנהב, עורכת דין - חברה” יבוא ”אהובה יששכר, עורכת דין - חברה”.

ב' בטבת התשס”ט (29 בדצמבר 2008) (חמ 643—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295. 2 י”פ התשס׳׳ו, עמ' 4724; התשס׳׳ז, עמ' 174; התשס׳׳ז, עמ' 2010.

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין

לפי חוק הדיינים, התשט”ו-955י

בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט”ו-955י', אני מודיע על גמר כהונתו של הרב שלמה דיכובסקי, דיין בית הדין הרבני הגדול, ביום י”ז בכסלו התשס׳׳ט (14 בדצמבר 2008), עקב פרישתו לגמלאות.

ב' בטבת התשס”ט (29 בדצמבר 2008) (חמ 643—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68.

מינוי יושבת ראש ועדת ערר

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל”ג-973י

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2י(ב)(1) ו-(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל”ג-973י', אני ממנה את נועה רבינסקי רייכל, ת”ז 027236041, ליושבת ראש ועדת ערר, באזור הדרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י”ח בכסלו התשס׳׳ט (15 בדצמבר 2008) (חמ 206—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ק”ת התשל׳׳ג, עמ' 1682; התש׳׳ן, עמ' 566 ועמ' 830.

מינוי חבר לוועדה למתן אישורים

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-11967 (להלן - החוק), אני ממנה את אריאל לנגה, ת”ז 029676947, לחבר, נציג שר המשפטים, בוועדת האישורים לפי החוק האמור, במקומו של שי צרפתי2. ה' בטבת התשס׳׳ט (1 בינואר 2009) (חמ 1121—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 4160.

הודעה בדבר תיאום סכומים

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975

אני מודיע כי הסכום הנקוב בהגדרה ”עוסק פטור” שבסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-11975 (להלן - החוק), תואם כאמור בסעיף 126(א) לחוק, ולפיכך החל ביום ה' בטבת התשס׳׳ט (1 בינואר 2009) הסכום הוא 70,605 שקלים חדשים. ג' בטבת התשס”ט (30 בדצמבר 2008) (חמ 1054—3)

רוני בר-און

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 52; התשס׳׳ב, עמ' 460; התשס׳׳ג, עמ' 1140; התשס”ח, עמ' 1542.

הודעה בדבר תיאום סכומים

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 אני מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-11975 (להלן - החוק), תואם כאמור בסעיף 126 לחוק, ולפיכך החל ביום ה' בטבת התשס׳׳ט (1 בינואר 2009) הסכום הוא 276 שקלים חדשים. ח' בטבת התשס”ט (4 בינואר 2009) (חמ 518—3)

רוני בר-און

_    שר האוצר

1 ס”ח התשל”ו, עמ' 52; י”פ התשס”ח, עמ' 3930.

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ”ב-1992

בהתאם לסעיף 12 לחוק המפלגות, התשנ”ב-11992,

אני מודיע כי ביום כ”ו בכסלו התשס”ט (23 בדצמבר 2008) רשמתי, לפי סעיף 7 לחוק האמור, את המפלגה שלהלן בפנקס המפלגות:

מפלגת התנועה הירוקה - המפלגה הסביבתית חברתית כ”ו בכסלו התשס”ט (23 בדצמבר 2008) (חמ 2424—3)

אלון בכר

ראש רשות התאגידים

_    רשם המפלגות

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 190.

ילקוט הפרסומים 5900, י״ז בטבת התשס״ט, 13.1.2009 1780