גיליון 5902 עמוד 1 מתאריך 19/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בטבת התשס״ט    5902    19 בינואר 2009

עמוד


עמוד

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים.................................... 1836

מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת

ילדים).................................................................................. 1836

מינוי חברה בוועדות ערעור לפי חוק תפיסת מקרקעים

בשעת חירום...................................................................... 1836

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות(מינוי רואי חשבון ושכרם)................ 1836

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה............................. 1836

הודעה על מינוי חברים נוספים וביטול מינוי לפי

תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה)...................... 1837

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום)....................................................... 1837

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........ 1838

אכרזות בדבר הסרת רשמיות מתקנים ישראליים........ 1838

מינוי נציג שר התחבורה וממלאי מקומו בוועדה

מיוחדת לתכנון ולבניה קציר-חריש......................... 1839

שינוי בהרכב הרשות לזרעים................................................ 1839

שינוי בהרכב הוועדה המייעצת למניעת חדירת נגעים

לאזור הערבה לפי חוק הגנת הצומח........................ 1839

שינוי בהרכב הוועדה המייעצת להדברת זבוב הפירות

של הים התיכון לפי החוק    האמור............................. 1839

אישור ועדה מקומית לפי חוק    התכנון והבניה............... 1840

מינוי חבר הנהלת רשות נחל קישון לפי צו רשויות

נחלים ומעיינות................................................................ 1840

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה

המחוזית לתכנון ולבניה................................................ 1840

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה וממלאות מקומה

בוועדה מיוחדת לתכנון ולבניה קציר-חריש........ 1840

הודעה על מינוי חברה לוועדות רפואיות לעניין גמלת

ניידות.................................................................................... 1840

אכרזה בדבר מעון נעול לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)...................................................................... 1840

הודעה על ביטול מינוי של פקידי גבייה לפי חוק

הביטוח הלאומי................................................................ 1840

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין    הרבני הגדול 1841

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 1842

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר ארציות 1842 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2008... 1843

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1845

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1849

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1864

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1867

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1869

הודעות מאת הציבור............................................................... 1869

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 1874