גיליון 5902 עמוד 2 מתאריך 19/01/2009


מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ובהתייעצות עמה לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, אני ממנה את השופט חנוך שילוני, ת׳׳ז XXXXX409, שופט בקצבה של בית משפט שלום ליושב ראש ועדות השחרורים החל ביום י׳׳ז בטבת התשס׳׳ט (13 בינואר 2009).

תוקף המינוי לשנתיים.

י”א בכסלו התשס׳׳ט(8 בדצמבר 2008) (חמ 3-101)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי חוקרי ילדים

לפי חוק לתיקון דיני ראיות(הגנת ילדים), התשט׳׳ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט׳׳ו-1955י, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשומים מטה לחוקרי ילדים:

ארמה-גלבוע תומר, ת׳׳ז XXXXXX369; מסאלחה סמר, ת׳׳ז XXXXXX180. תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בטבת התשס׳׳ט(30 בדצמבר 2008) (חמ 3-401)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 96; התש׳׳ס, עמ' 30.

מינוי חברה בוועדות ערעור

לפי חוק תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש”י-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש׳׳י-1949י (להלן - החוק), אני ממנה את אראלה עפרון, ת׳׳ז XXXXX731, לחברה בוועדות ערעור לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בטבת התשס׳׳ט(30 בדצמבר 2008) (חמ 3-138)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1 ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 1.

מינוי חבר לוועדה המייעצת

לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ׳׳ד-1994

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2(ב)(1) לכללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ׳׳ד-1994י, אנו ממנים את עו׳׳ד איל רוזובסקי, נציג ציבור, לחבר ויושב ראש הוועדה, שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינוי וביטול מינוי של רואה חשבון לחברה ממשלתית, ובדבר קביעת שכרו של רואה חשבון בחברה ממשלתית.

תוקף המינוי לארבע שנים מיום חתימת כתב מינוי זה.

מען הוועדה: רח' קפלן 3, ירושלים 91919, אצל רשות החברות הממשלתיות.

י׳׳ז בכסלו התשס׳׳ט(14 בדצמבר 2008) (חמ 3-124)

דניאל פרידמן    רוני בר-און

שר המשפטים    שר האוצר

1 ק׳׳ת התשנ׳׳ד, עמ' 590.

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)2,

אני ממנה את ענת לנקסנר, ת׳׳ז XXXXXX604, לממונה על הגבייה ואת אבלין קמחי, ת׳׳ז XXXXXX356, לפקידת גבייה באיגוד ערים לענייני ביוב - אזור כרמיאל (להלן - האיגוד), לעניין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ׳׳ג-11992, וגביית תשלומי חובה המגיעים לאיגוד, על פי דין.

י' בטבת התשס׳׳ט (6 בינואר 2009) (חמ 3-18)

רוני בר-און

שר האוצר

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)2,

אני ממנה את המנהל הכללי של חברת הגיחון בע”מ (להלן - החברה), לממונה על הגבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-12001 (להלן - החוק), של תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק.

ג' בטבת התשס׳׳ט(30 בדצמבר 2008) (חמ 3-18)

רוני בר-און

שר האוצר

ילקוט הפרסומים 5902, כ״ג בטבת התשס״ט, 19.1.2009 1836

1

   ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 545.

2

   חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.